KVKK

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu bilgilendirme, FORTUNA İNŞAAT TAAHHÜT MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş. (“FORTUNA” olarak anılacaktır) ile paylaşılan kişisel verilerin FORTUNA tarafından elde edilmesine, saklanmasına, aktarılmasına, paylaşılmasına ve işlenmesine ilişkin süreç hakkında kişisel veri sahibini bilgilendirmek için 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ) madde 10 gereği yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır. FORTUNA’nın, mevzuat değişiklikleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır. FORTUNA, kişisel verilerin gizli tutulmasına ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem vermektedir. FORTUNA, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazası ile veri güvenliğini sağlamak için KVKK madde 12 ve diğer ilgili hükümler uyarınca gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. FORTUNA ile paylaştığınız ve/veya paylaşacağınız kişisel verilerin varlığı adına, özellikle şu hususları bilgilerinize sunmak isteriz.

A) VERİ SORUMLUSU;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; “veri sorumlusu olarak” FORTUNA tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

B) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI;

Toplanan kişisel veriler, iş aracılığı hizmeti kapsamında müşterilerin hizmetlerden yararlanabilmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, istihdamın sağlanması, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, FORTUNA ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde hukuka uygun olarak işlenmektedir.

C) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel veriler, iş aracılığı hizmeti kapsamında müşterilerin hizmetlerden yaralanabilmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, istihdamın sağlanması, FORTUNA ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla; iş ortaklarına, tedarikçilere, müşterilere, FORTUNA doğrudan veya dolaylı hissedarlarına, yurt içi-yurt dışı iştiraklere, bağlı şirketlere, kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere, idari ve resmi makamlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

D) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE SÜRESİ

Kişisel veriler FORTUNA tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunulan ürün ile hizmetleri geliştirmek, iş aracılığı hizmeti kapsamında müşterilerin hizmetlerden yaralanabilmesi, istihdam sağlamak ve ticari faaliyetleri yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel veriler, KVKK Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bunlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın FORTUNA tarafından kişisel veriler aşağıdaki yollarla toplanmakta ve işlenmektedir;

1) www.fortunacc.com internet sitesi üzerinden yapılan iş başvuruları,

2) Kariyer internet portalları üzerinden yapılan başvuru veya hazırlanan özgeçmişler,

3) E-posta,

4) Referanslar,

5) Bizzat şahsi başvuru formu,

Kişisel veriler otomatik veya manuel olarak FORTUNA danışmanları tarafından kontrol edilmekte ve yurt içinden hizmet alınan barındırma firması tarafından sağlanan sunucu üzerinde tutulmaktadır.

FORTUNA, hukuka uygun olarak işlediği kişisel verileri Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile Firmamızın Kişisel Verileri Saklama, Anonimleştirme ve İmha Politikası ve diğer ilgili mevzuat gereğince sözleşmesel ilişkinin kurulması halinde sözleşme süresi ve kanunların izin verdiği süreler boyunca ve kurulmaması halinde ise FORTUNA’ya yapılan başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmektedir. Tutulan veriler, KVKK madde 7 gereğince verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

E) VERİ SAHİBİNİN KVKK M. 11 GEREĞİNCE HAKLARI;

Kişisel veri sahipleri:

1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme,

6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini

veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde

zararın giderilmesini talep etme;

haklarına sahiptir.

Veri Sahiplerinin, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmeleri gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için veri sahipleri, kimliklerini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediği haklarına yönelik açıklamaları ile birlikte taleplerini, www.fortunacc.com adresinde “Contacts” kısmında yer alan “info@fortunacc.com” e-mail adresine iletebilirler.